۱۵۰۰ پناهجوی روهینگیایی وارد اندونزی شدند
تهران – ایرنا – بر اساس داده‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNCHR)، بیش از ۱۵۰۰ روهینگیایی طی دو ماه گذشته وارد اندونزی شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340210/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF