یکسالگی جنگ اوکراین؛ روسیه، چین و آفریقای جنوبی رزمایش مشترک برگزار می کنند


تهران- ایرنا – ارتش آفریقای جنوبی میزبان رزمایش مشترک ۱۰ روزه با چین و روسیه از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۷ فوریه (۲۸ بهمن تا ۸ اسفند) و در پی تقویت همکاری میان ۳ کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004996/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9