گفت وگوی دبیرکل اتحادیه عرب و وزیر خارجه چین درباره تحولات غزه
تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد دوشنبه گزارش دادند، دبیرکل اتحادیه عرب در مقر دبیرخانه این اتحادیه در قاهره با وزیر خارجه چین دیدار و درباره آخرین تحولات غزه گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354325/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87