گروه هفت خواستار فشار چین بر روسیه برای پایان جنگ اوکراین شد


تهران- ایرنا – سران کشور های عضو گروه ۷ از چین خواستند تا با استفاده از روابط خود با روسیه، این کشور را برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحت فشار قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116168/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF