گام بلند استرالیا و اندونزی به سوی پیمان دفاعی الزام‌آور
تهران- ایرنا- استرالیا در میانه افزایش قابلیت‌های نظامی و دفاعی، اقدام‌های قابل توجهی را در راستای یک پیمان دفاعی الزام آور با اندونزی انجام داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327682/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1