کره شمالی نهادهای مرتبط با اتحاد دو کره را منحل کرد
تهران- کره شمالی نهادهای مرتبط با اتحاد دو کره را محل کرد و کیم جونگ اون رهبر این کشور خواستار تغییرات در قانون اساسی برای مجاز شمردن «اشغال» کره جنوبی در جنگ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355538/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF