کره شمالی ناو هواپیمابر آمریکا را تهدید به حمله کرد


تهران – ایرنا – کره شمالی تهدید کرد “قوی ترین و سریع ترین حمله پیشدستانه” را علیه ادوات نظامی آمریکا از جمله ناو هواپیمابر آن مستقر در شبه جزیره کره انجام خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257562/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF