کره شمالی تصمیم ژاپن برای خرید موشک‌های کروز از آمریکا را گستاخانه خواند


تهران- ایرنا- کره شمالی دوشنبه تصمیم ژاپن برای تسریع در خرید موشک‌های کروز تاماهاوک از آمریکا را یک «انتخاب گستاخانه» خواند و هشدار داد که این اقدام تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259701/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87