کره شمالی، هواپیمای جنگی آمریکا را به حمله تهدید کرد


تهران- ایرنا- پیونگ یانگ می گوید در صورت تحریک از سوی هواپیماهای جنگی آمریکایی مستقر در شبه جزیره کره، در حمله به این هواپیماها تردید نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85266620/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF