کره جنوبی در تکاپو برای میزبانی نمایشگاه اکسپو ۲۰۳۰


تهران- ایرنا – نخست وزیر کره جنوبی سفر به چهارکشور اروپایی را در راستای ترویج پیشنهاد کره جنوبی برای میزبانی نمایشگاه اکسپو ۲۰۳۰ در شهر بوسان واقع در جنوب شرقی این کشور آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251400/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0