کره جنوبی بر عملیات مشترک با آمریکا برای مقابله با کره شمالی تاکید کرد


تهران – ایرنا – پارک جین، وزیر امور خارجه کره جنوبی، روز سه شنبه گفت اطمینان از عملیات مشترک، اولویت اصلی گروه مشاوره هسته ای کره جنوبی و آمریکا برای تقویت بازدارندگی هسته ای در برابر تهدیدات نظامی کره شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119307/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C