کاهش شمار سیل زدگان مالزی با فروکش کردن سیل
تهران – ایرنا – تعداد سیل زدگان در سه ایالت مالزی امروز به سه هزار و ۶۸۱ نفر در ۲۰ مرکز امداد سیل (PPS) کاهش یافته و این سیل در ترنگانو به طور کامل فروکش کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339341/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84