«کاخ گلستان» از دریچه دوربین خبرگزاری شین هوا


تهران- ایرنا- خبرگزاری شین هوا، در ادامه انتشار گزارش های تصویری از مراکز گردشگری ایران، این بار به سراغ کاخ گلستان رفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212981/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7