ژاپن کمک مالی به پناهندگان فلسطینی را متوقف می‌کند
تهران – ایرنا – ژاپن تصمیم گرفته است در همراهی با آمریکا و متحدانش کمک مالی به یک آژانس سازمان ملل را که از پناهندگان فلسطینی حمایت می‌کند، متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85369001/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF