چین و جنگ غزه؛ از بازیگر بی طرف تا صلح چینی
تهران- ایرنا- همزمان با افزایش نقش چین در منطقه غرب آسیا، نقش پکن به عنوان میانجی بی طرف در جنگ غزه نیز اهمیت گسترده ای یافته است. در این چارچوب، چین تلاش می کند تا از طریق کاهش وزن راهبردی آمریکا در این حوزه، نقش خود را در قالب صلح چینی بیش از پیش افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85345568/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C