چین: فیلیپین با آتش بازی نکند
تهران- ایرنا- چین با احضار سفیر فیلیپین در پکن به وزارت امور خارجه این کشور، به مانیل هشدار داد که با رفتارهای اشتباه در دریا، «با آتش بازی نکند».


منبع: https://www.irna.ir/news/85356452/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF