چین خواستار خویشتنداری ایران و پاکستان شد
تهران- ایرنا- دولت چین امروز پنجشنبه به دنبال رخدادهای مرزی بین ایران و پاکستان، خواستار خویشنداری دوطرف و جلوگیری از تشدید تنش شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358144/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF