چین خواستار بهبود روابط با فیلیپین از طریق گفت وگو شد
تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین خواستار بهبود روابط با فیلیپین از طریق گفت وگو بر سر ادعاهای ارضی متضاد درباره مناظقی در دریای جنوبی چین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327341/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%B4%D8%AF