چین خط لوله هیدروژنی ۴۰۰ کیلومتری می‌سازد


تهران- ایرنا- چین قصد دارد یک خط لوله هیدروژن به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بسازد تا سوخت پاک را از غرب به مناطق مصرف‌کننده انرژی در شرق این کشور منتقل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079236/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF