چین: حزب حاکم تایوان نماینده افکار عمومی نیست
تهران- ایرنا- چین نتیجه انتخابات تایوان را رد کرد و گفت: حزب حاکم پس از شکست در کسب اکثریت آرا، نماینده جریان اصلی افکار عمومی مردم این منطقه نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352980/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA