چین: به دنبال تغییر نظم جهانی نیستیم
تهران- ایرنا- یک مقام ارشد چین گفت که پکن به دنبال تغییر نظم جهانی نیست و در صدد همکاری بیشتر با آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349243/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85