چین به دنبال ارتقای جایگاه جهانی خود به سطحی جدید
تهران- ایرنا- چین به دنبال برگزاری کنفرانس حزب کمونیست به دنبال ارتقای جایگاه جهانی این کشور به یک سطح جدید و به چالش کشیدن نظم جهانی تحت رهبری آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337580/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF