چین بدنبال افزایش همکاری نظامی با کشورهای آفریقایی


تهران-ایرنا- رایزن نظامی چین در اتحادیه آفریقا در دیدار با رئیس ستاد نیروی آماده باش این اتحادیه تاکیدکرد که ارتش آزادی بخش چین به منظور ایجاد صلح و ثبات در این قاره، همکاری نظامی خود با کشورهای اتحادیه آفریقا افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177714/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C