چین: اقدامات آمریکا در تنگه تایوان تحریک آمیز است
تهران – ایرنا – دولت چین عبور یک ناوشکن ارتش آمریکا در روز چهارشنبه از تنگه تایوان برای اولین بار پس از انتخابات در این جزیره را «مشکل آفرین و تحریک آمیز» خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365594/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA