چین: آماده همکاری با ترکیه برای پیشبرد ابتکار «کمربند-راه» هستیم


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رابطه به سفر «وانگ ایی» به ترکیه اظهار داشت: چین آماده همکاری با ترکیه برای پیشبرد ابتکار «کمربند -راه» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174141/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85