چین، اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات یکجانبه متهم کرد


تهران- ایرنا- سفیر چین در اتحادیه اروپا در یک سخنانی انتقادی، بروکسل را به اتخاذ اقدامات یکجانبه و دارای انگیزه‌های سیاسی متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291452/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF