پکن: هر دو سوی تنگه تایوان به چین تعلق دارد


تهران- ایرنا- چین گانگ وزیر خارجه دولت پکن جمعه گفت که هر دو سوی تنگه تایوان به چین تعلق و حق اعمال حاکمیت بر آن را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089110/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF