پکن: محدودیت ها و سرکوب نمی تواند مانع از پیشرفت چین شود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین می گوید محدودیت ها و سرکوب نمی تواند مانع از پیشرفت و توسعه چین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050221/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF