پکن درباره اصابت بقایای یک موشک به دریای جنوبی چین هشدار داد
تهران- ایرنا- پکن در باره اصابت بقایای یک موشک پرتابگر ماهواره به منطقه‌ای در دریای جنوبی چین در ۲۶ دسامبر (۵ دی) هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85333603/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF