پکن: بیش از یکصد کشور و سازمان جهانی پایبندی خود را به اصل چین واحد تائید کردند
تهران- ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اینکه بیش از یکصد کشور و سازمان جهانی به طور علنی پایبندی خود را به اصل «چین واحد» تائید کرده‌اند، تصریح کرد: در دنیا فقط یک چین وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85360316/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86