پکن: انتخابات تایوان تعلق این جزیره به چین را تغییر نمی‌دهد
تهران- ایرنا- وانگ یی وزیر خارجه چین به دنبال روی کار آمدن یک سیاستمدار ضد پکن در تایوان، اعلام کرد که نتیجه انتخابات این حقیقت اساسی که تایپه بخشی از چین است را تغییر نمی‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354298/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF