پلیس چین ۳۴ هزار حساب آنلاین را به دلیل انتشار شایعات مسدود کرد
تهران- ایرنا- پلیس چین در طرحی با عنوان «امنیت اجتماعی پایدار» بیش از ۳۴ هزار حساب آنلاین را مسدود و بیش از ۶ هزار نفر را مجازات کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329626/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF