پاکستان با همکاری چین، زیردریایی نظامی تولید می کند


تهران- ایرنا- نیروی دریایی پاکستان بر اساس قرارداد دفاعی که میان این کشور و چین به امضا رسیده، در مراسمی در کراچی ساخت نخستین زیردریایی کلاس هنگور را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979599/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF