پاپ نسبت به اقدام تروریستی کرمان ابراز تاسف عمیق کرد
تهران- ایرنا- رهبر کاتولیک‌های جهان با ابراز تاسف عمیق از حادثه تروریستی کرمان که به شهید و مجروح شدن شمار زیادی از مردم کشورمان انجامید، گفت: برای بازماندگان [این اقدام تروریستی] اندوهگین هستم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344582/%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF