پاریس، پکن را به جلوگیری از بروز بحران جدید در منطقه فراخواند
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه از پکن خواست درباره رفتار خود نسبت به دریای جنوبی چین تجدیدنظر کند و گفت جهان به بحران جدیدی نیاز ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311340/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF