وعده رئیس جمهور چین برای تشدید مبارزه با فساد
تهران– ایرنا- شی جین پینگ، رئیس جمهور چین وعده داد سرکوب فساد در بخش‌های کلیدی کشور همچون حوزه مالی، انرژی و زیرساخت‌ها را تشدید کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348290/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF