وزیر خارجه چین: از عدالت خواهی فلسطین پشتیبانی می کنیم


تهران- ایرنا – چین گانگ وزیر خارجه چین با ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین در پکن دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140039/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85