وزیر خارجه آلمان از اقدامات پکن در دریای چین انتقاد کرد
تهران – ایرنا – «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان در جریان سفر به فیلیپین از اقدامات پکن در دریای جنوبی چین انتقاد و آن را موجب نگرانی اروپا دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85351075/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF