وزیران امور خارجه ژاپن و آمریکا بر حفظ صلح در تایوان تاکید کردند


تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه ژاپن و آمریکا به تازگی و در اولین دیدار خود درباره ضرورت ایجاد ثبات در سرتاسر تنگه تایوان توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232402/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF