وزرای خارجه زن؛ طالبان را به حذف زنان و نقض حقوق بشر متهم کردند


تهران-ایرنا- وزیران خارجه زن در نشست امنیتی مونیخ آلمان طالبان را به حذف زنان از جامعه و ارتکاب نقض شدید حقوق بشر متهم کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034721/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF