واژگونی کشتی ماهیگیری چین در آبهای اقیانوس هند / مفقود شدن ۳۹ خدمه کشتی


تهران- ایرنا – در پی واژگونی یک کشتی ماهیگیری با ۳۹ خدمه در آب های اقیانوس هند، شی جینپینگ رئیس جمهوری چین دستور داد تمامی تلاش های لازم برای امداد و نجات انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113445/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B3%DB%B9