هیات بزرگ اقتصادی انگلیس در راه چین/ عطش لندن برای تجارت با پکن


تهران- ایرنا – بزرگترین هیات تجاری انگلیس برای شرکت در بازار بین المللی چین برای خدمات تجارت (CIFTIS) پس از ۴ سال با حضور ۶۰ شرکت و نهاد انگلیسی برای گفت و گو و همکاری به چین سفر خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215443/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86