هند موشک‌های کروز مافوق صوت دوربرد به فیلیپین صادر می‌کند
تهران- ایرنا- یکی از مقامات ارشد دولت هند گفت که دهلی نو صادرات موشک‌های مافوق صوت دوربرد «براهموس» را از ماه آینده به مانیل آغاز خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366236/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF