هشدار چین در مورد امکان شیوع دوباره کووید-۱۹ با یک سویه جدید
تهران-ایرنا-مقامات بهداشتی چین‌ در مورد امکان شیوع دوباره کووید-۱۹ در ماه ژانویه امسال هشدار دادند و اصلی‌ترین عامل آن را سویه «جی ان ۱» عنوان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354828/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF