نگرانی کره جنوبی از بروز تاثیرات بحران ملک در چین بر اقتصاد این کشور


تهران- ایرنا- با عمیق شدن بحران ملک در چین همراه با نگرانی‌های فزاینده از حرکت اقتصاد این کشور به سمت کاهش تورم، نگرانی‌هایی در مورد تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی و در نهایت بر اقتصاد کره جنوبی رو به افزایش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204673/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86