نظم ائتلافی جهانی یا «بریکسوچین»


تهران- ایرنا – بریکس به تازگی به افزایش تعداد اعضای خود و در نظر گرفتن متقاضیان جدید تمایل نشان داده و ممکن است در آستانه سومین موج تغییر اساسی در سازماندهی خود باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291152/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86