نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود


تهران-ایرنا- نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای با حضور مقامات عضو این سازمان از جمله نخست وزیر چین، در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264736/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF