نشست رئیسان دارایی گروه ۲۰ باز هم بدون نتیجه


تهران- ایرنا- رئیسان دارایی گروه ۲۰ در بحبوحه اختلافات عمیق بر سر جنگ روسیه در اوکراین، به دلیل افزایش تنش ها بین دو کشور پس از خروج مسکو از قرارداد صادرات غلات، در مورد بیانیه مشترک باز هم به توافق نرسیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174462/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87