نشست تجاری بزرگ چین و کشورهای عربی از امروز آغاز می‌شود


تهران- ایرنا- منابع خبری گزارش دادند، نشست تجاری بزرگ چین و کشورهای عربی به میزبانی عربستان سعودی از امروز یکشنبه آغاز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136421/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF