نخست وزیر ژاپن: جهان سال گذشته بدترین وضعیت امنیتی را از بعد از جنگ جهانی تجربه کرد


تهران – ایرنا- فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در سخنرانی سال نو گفت که جهان در سال گذشته با بدترین وضعیت امنیتی از زمان جنگ جهانی تا کنون روبه رو بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985279/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF